Dzień I

Dzień II

Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów
Bezpieczeństwa Pożarowego
Schrack Seconet i Partnerzy

 

I dzień 23 października 2019r. 

 

Czas

Temat

08:00 -09:30

Rejestracja uczestników

09:30-09:40

Powitanie uczestników szkolenia. Krótkie omówienie planu wydarzenia.
Grzegorz Ćwiek

09:40-09:55

Ryzyko z perspektywy ubezpieczyciela.
Zbigniew Żyra, Hestia Loss Control

09:55-10:25

Odpowiedzialna integracja systemów bezpieczeństwa.
Zarządzanie ewakuacją w obiekcie budowlanym.
Grzegorz Ćwiek

10:25-13:10

Sesja studiów przypadków.

Wprowadzenie teoretyczne i pokazy współdziałania zintegrowanych systemów bezpieczeństwa. Wybrane pary lub układy wielu podsystemów omawiane będą z punktu widzenia ich kluczowych funkcji i wpływu
na poziom bezpieczeństwa obiektu budowlanego oraz przebywających w nim ludzi.

 

1.       Infrastruktura IT i jej powiązanie z systemami bezpieczeństwa:

– monitorowanie warunków pracy serwerowni oraz szaf serwerowych,

– kontrola parametrów elektrycznych urządzeń w szafach rack,

– zarządzanie dostępem do serwerowni i szaf serwerowych,

– zapewnienie bezpieczeństwa danych w przypadku awarii.

2.       System detekcji gazów

– nadzorowanie parametrów środowiskowych i wymiana informacji z pozostałymi podsystemami bezpieczeństwa obiektu.

3.       System BMS – nowoczesne funkcje bezpieczeństwa i komfortu

– ważne obszary powiązań z systemem integrującym (SIUP),

– kastomizacja funkcji komfortu i bezpieczeństwa przy współpracy z urządzeniami SKD (funkcje VIP),

– regulacja działania wydajności wentylacji we współdziałaniu z systemem detekcji gazów.

4.       Ważne funkcje Systemu Integrującego Urządzenia Przeciwpożarowe w zarządzaniu ewakuacją obiektu w przypadku alarmu pożarowego.

5.       Dźwiękowy System Ostrzegawczy – scenariusze działania i szczególne możliwości współpracy z SIUP.

6.       System nadzoru wizyjnego (VSS) i jego powiązanie z SIUP:

– szybka weryfikacja alarmu pożarowego,

– znakowanie rejestrowanego materiału informacjami o alarmach pożarowych,

– wykorzystanie kamer z inteligentnym układem analizy obrazu (monitorowanie dróg ewakuacyjnych
i zliczanie osób).

7.       System kontroli dostępu i jego współpraca z SSP oraz SIUP – funkcje specjalne:

– monitorowanie skuteczności wysterowania aktywatorów przejść,

– kontrola skuteczności wydzielenia stref pożarowych,

– zmiana poziomu dostępu do pomieszczeń specjalnych. 

8.       Sterowanie i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych:

– zasilanie i sterowanie oddzieleniami przeciwpożarowymi, systemami kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,

– integracja zewnętrznych urządzeń zasilających i sterujących z SIUP.

9.       Wspomaganie ewakuacji w systemach oddymiania klatek schodowych dzięki zastosowaniu zmiennego nawiewu powietrza kompensacyjnego. 

10.    Sterowanie stałymi urządzeniami gaśniczymi (SUG) w serwerowni – wybrane zagadnienia:

– procedura wyzwolenia gaszenia i współpraca z SIUP oraz SSP,

– warunki skutecznej realizacji procedury gaszenia szaf serwerowych i kiosków,

– monitorowanie warunków środowiskowych – przed i po gaszeniu.
Podejmowanie decyzji o przewietrzaniu i zezwoleniu na wejście obsługi do pomieszczenia gaszonego.

13:10 – 14:00

LUNCH

14:00 – 14:50

Podsumowanie dnia – panele eksperckie

Panel 1
Integracja systemów i ich działanie w warunkach zagrożenia pożarowego

 

Panel 2
Zintegrowany system bezpieczeństwa w obiekcie budowlanym: wyzwania projektowe, instalacyjne, odbiorowe, obsługi, ubezpieczeniowe

15:00 – 18:30

Warsztaty

15:00-15:45         w1

15:55-16:40         w2

16:50-17:35         w3

17:45-18:30         warsztaty otwarte – sesje pytań i odpowiedzi

 

II dzień 24 października 2019r. 

 

Czas

Temat

do godz. 09:00

Wymeldowanie z hotelu

09:00-09:15

Problematyka związana z zastosowaniem systemów integracyjnych w obszarze ewakuacji obiektów wielostrefowych.
Janusz Sawicki IBP NODEX

09:15-09:30

Nowelizacja standardu SITP do projektowania systemów sygnalizacji pożarowej.
Mariusz Sobecki SITP

09:30-09:45

Nowe standardy kwalifikacji w zakresie projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Paweł Gancarczyk CNBOP-PIB

09:45-12:15

Sesja studiów przypadków.

Wprowadzenie teoretyczne i pokazy współdziałania zintegrowanych systemów bezpieczeństwa. Wybrane pary lub układy wielu podsystemów omawiane będą z punktu widzenia ich kluczowych funkcji i wpływu na poziom bezpieczeństwa obiektu budowlanego oraz przebywających w nim ludzi.

 

1.       Nadzorowanie stanów pracy podsystemów bezpieczeństwa z wykorzystaniem systemu automatyki BMS zintegrowanego z układami CCTV/VSS oraz infrastrukturą IT.

2.       Detekcja gazu w garażach podziemnych:

– integracja cyfrowa w detekcji LPG,

– współdziałanie układu detekcji gazów z centralą sterująco-zasilającą systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

3.       Sterowanie wentylacją bytową:

– wykorzystanie klap odcinających wyposażonych w siłowniki sterowane analogowo.

4.       Wspieranie detekcji pożaru za pomocą urządzeń nadzoru wizyjnego (VSS/CCTV) zintegrowanego
z SIUP.

5.       Detekcja i reakcja na zdarzenia kryzysowe. Przykład możliwości współdziałania nadzoru wizyjnego (VSS/CCTV), SKD i SIUP.

6.       Interakcje między systemami nadzoru wizyjnego i kontroli dostępu w sytuacji zagrożenia:

– wideo-weryfikacja nieuprawnionego otwarcia drzwi,

– sterowanie przejściami z poziomu widoków wizyjnych.

7.       Wspomaganie ewakuacji za pomocą systemu przyzywowego i komunikacji:

– funkcje informowania o niebezpieczeństwie pożarowym – integracja z SSP,

– zastosowanie modułu komunikacyjnego SOS systemu  przywoławczo-alarmowego.

8.       Scenariusz uruchomienia rewersyjnego układu nadciśnieniowego w ewakuacyjnej klatce schodowej budynku wysokościowego. Ustalenie kierunku pracy układu rewersyjnego od różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.

9.       Procedura gaszenia z wykorzystaniem zdalnego sterowania z systemu SIUP:

Stałe Urządzenia Gaśnicze (SUG) w pomieszczeniu ruchu elektrycznego.

 

12:15 – 12:55

LUNCH

12:55 – 13:45

Podsumowanie dnia – panele eksperckie

Panel 1
Integracja systemów i ich działanie w warunkach zagrożenia pożarowego

 

Panel 2
Zintegrowany system bezpieczeństwa w obiekcie budowlanym: wyzwania projektowe, instalacyjne, odbiorowe, obsługi, ubezpieczeniowe

 

14:00 – 17:30

Warsztaty

14:00-14:45         w1

14:55-15:40         w2

15:50-16:35         w3

16:45-17:30         warsztaty otwarte – sesje pytań i odpowiedzi